Общи условия


Преди да прочетете нашите общи условия  Ние от Модна къща Алерт държим да се запознаете детайлно с някои наши специфики като Модна къща Български производител:Всички поръчки направени към нас се изпращат без опция преглед и тест.

Като производители желаем след получаване на пратката от клиента, да имаме възможност за коментар в случай на неподходящ размер или модел.

Държим да поддържаме комуникация с нашите клиенти, която ни помага в нашата работа.

Доставката на всички артикули в онлайн магазин Модна къща Алерт се извършва в рамките на 2 до 5 дни.

Банските костюми са от категория бельо и не могат да бъдат върнати.

Като Български производители и заради удовлетвореността на всички наши клиенти, ние правим специфични корекции към размер, ако поръчаният е неподходящ.
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА онлайн магазин АЛЕРТ БГ

 

 

I. ПРЕДМЕТ


Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между 
" Селект БГ" ЕООД, с ЕИК BG204486893, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора ул. Цар Калоян 34  наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия Алерт БГ, наричана по-долу „Алерт БГ” и доставчиците на стоки в нея.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: „СелектБГ” ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ул. Цар Калоян 34

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков“ № 52, Park Mall

4. Данни за кореспонденция: гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков“ № 52, Park Mall, office@alert.bg, телефон: 0700 20 995

5. Вписване в публични регистри: ЕИК BG204486893

6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт:
www.kzp.bg

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 204486893.


 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. Алерт БГ e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://www.alert.bg/, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика в платформата Алерт БГ и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в платформата Алерт БГ;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез електронни средства за разплащане в платформата Алерт БГ.

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани в платформата Алерт БГ;

6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата Алерт БГ чрез интерфейса на страницата на Алерт БГ, достъпна в Интернет;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата Алерт БГ в Интернет;

8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в платформата Алерт БГ организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата Алерт БГ договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://www.alert.bg/. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата Алерт БГ се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика в платформата Алерт БГ.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата Алерт БГ възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата Алерт БГ и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата Алерт БГ.

(4) Чрез платформата Алерт БГ се избира лицето, което ще извърши доставката на заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени в платформата Алерт БГ и съгласно настоящите общи условия.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.


При изчерпване на някои дантели, щампи, копчета, аксесоари, като производител  Алерт БГ  запазва правото си да ги замени с близки до тях материали. 

 

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА АЛЕРТ БГ

Чл. 7. (1) За да използва Алерт БГ за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да премине през процедурата за „Плащане като гост“ от сайта на Доставчика, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата Алерт БГ, съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Счита се, че Ползвателят е запознат с тези общи условия и ги приема, ако е преминал през процедурата за „Плащане като гост“.

(4) Доставчикът на платформата Алерт БГ потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика в платформата Алерт БГ възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата Алерт БГ, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите в платформата Алерт БГ стоки.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата Алерт БГ по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в платформата Алерт БГ и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в платформата Алерт БГ;

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата Алерт БГ чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите от доставчиците в платформата Алерт БГ стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка („Кошница“);

(4) Избор на стоки и техните характеристики (цвят, размер и др.) от списъка на стоки за покупка в платформата Алерт БГ, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба;

(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(6) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(7) Потвърждение на поръчката.

Чл. 10. В случай на заявена за закупуване стока по телефона, по избор на Ползвателя Доставчикът му изпраща потвърждение за поръчката и му предоставя тези общи условия:

            1. На посочен от Ползвателя e-mail, заедно с потвърждение за направената поръчка, като той се счита за уведомен и съгласен с общите условия, ако не оттегли направената поръчка веднага.

2. По куриер заедно със заявената за закупуване стока и потвърждение за направената поръчка, като с подписването на потвърждението, което се връща на Доставчика, Ползвателят се счита за уведомен и съгласен с общите условия.

 

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 11. (1) Доставчикът в платформата Алерт БГ и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът в платформата Алерт БГ може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки, чрез избрана от него куриерска фирма.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 12. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 13. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка по един от следните начини:

1. чрез метода за електронно разплащане PayPal express checkout;

2. чрез наложен платеж при получаване на стоката от куриер.           

Чл. 14. (1) Разходите за доставка се заплащат изцяло от Ползвателя, като цената на доставката до посочения от Ползвателя адрес, е 7.40 лева.

(2) Цената на доставката по ал. 1 се заплаща заедно с цената на закупената стока чрез избрания от Ползвателя метод за плащане.

 

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 15. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Алерт БГ, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 16. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата Алерт БГ са определени в профила на всяка стока в платформата Алерт БГ.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в платформата Алерт БГ.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата Алерт БГ и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата Алерт БГ.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата Алерт БГ преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата Алерт БГ или електронна поща.

Чл. 17. (1) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата Алерт БГ цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им, съответно използвайки електронните средства за разплащане, предоставени в платформата Алерт БГ или с наложен платеж при получаване на стоките.

(2) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 18. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от избраните чрез платформата Алерт БГ доставчици чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата Алерт БГ .

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

2. за бански костюми и бельо;

3. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

4. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

5. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

6. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

7. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания.


(3) Когато доставчикът в платформата Алерт БГ не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред съответния доставчик чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата Алерт БГ на адрес https://www.alert.bg/?route=account/return/add.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен в платформата Алерт БГ на адрес: https://www.alert.bg/?route=account/return/add .

(8) Когато доставчикът в платформата Алерт БГ не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(9) Освен право на отказ, потребителят има право и на законова гаранция от 2 години за съответствие на стоката с договора за продажба, гарантирана от Закона за защита на потребителите.

Чл. 19. (1) Потребителят има правото да предяви за замяна закупена стока в 7-дневен срок, считано от получаването й, чрез формуляра за замяна , в случай че получената стока не съответства на заявената за закупуване стока или има фабричен дефект.

(2) Потребителят предявява закупената стока за замяна не по-късно от 7 дни от получаването й, чрез изпращането й до Доставчика по куриер, като задължително представя касова бележка за закупената стока.

(3) Доставчикът има право да откаже да приеме предявената замяна, ако установи замърсяване или повреждане на стоката, както и ако тя не е върната в оригиналната й опаковка.

(4) Доставчикът заменя закупената стока с друга стока от същия вид и качество, или при липса на такава – със стока по избор на клиента за същата стойност. В случай че стоката е била в промоция на намалена цена, клиентът има право на замяна с друга стока на същата цена, която клиентът реално е заплатил на Доставчика.

(5) Не подлежат на връщане и замяна стоки, изработени при поръчки по индивидуални размери, освен ако не е налице фабричен дефект.

(6) При упражняване правото на замяна, разходите за връщането на стоката и доставката на стоката, с която тя се заменя, са за сметка на Потребителя.

Чл. 20. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата Алерт БГ.

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата Алерт БГ не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 5 дни, считано от датата на автоматичното потвърждение по e-mail на направената поръчка.

(3) При направена поръчка в неделя или в официален неработен ден, поръчката се обработва в първия работен ден и срокът за доставка се изчислява съответно не по-рано от този ден, дори да е получено автоматично потвърждение преди това.

(4) Ако Доставчикът в платформата Алерт БГ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми.

 

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 21. (1) Доставчикът в платформата Алерт БГ организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът в платформата Алерт БГ организира доставката и предаването на стоката в срок от 5 дни от датата на автоматичното потвърждение по e-mail на направената поръчка.

Чл. 22. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката след получаване и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика на посочения e-mail за контакт.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата Алерт БГ съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 23. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.

 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 24. (1) Доставчикът в платформата Алерт БГ предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата Алерт БГ ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът в платформата Алерт БГ има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата Алерт БГ има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата Алерт БГ.

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата Алерт БГ има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата Алерт БГ.

Чл. 25. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата Алерт БГ има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата Алерт БГ има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна на адрес: https://www.alert.bg/index.php?route=account/forgotten.  

 

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 26. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата Алерт БГ, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът в платформата Алерт БГ и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата Алерт БГ и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата Алерт БГ и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата Алерт БГ.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата Алерт БГ, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 27. Доставчикът в платформата Алерт БГ публикува тези общи условия на адрес https://www.alert.bg/pravila-i-usloviya заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 28. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата Алерт БГ се прекратяват в следните случаи:

1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

3. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

4. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

5. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата Алерт БГ. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 29. Доставчикът в платформата Алерт БГ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата Алерт БГ в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

Чл. 30. Договорът за продажба от разстояние ще се счита за развален, в случай че Потребителят е избрал да заплати с наложен платеж и кумулативно с това:

1.      не заплати фактурата, в момента на доставката по куриер или

2.      е посочил неверен или неточен адрес, или

3.      не е на посочения адрес в деня на доставката и не отговаря на телефоните, посочени за контакт, с цел уговаряне получаването на стоката.

 

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 31. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 32. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 33. (1) Доставчикът в платформата Алерт БГ не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът в платформата Алерт БГ и избраните от него дистрибутори не носят отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в процеса на използване или неизползване на Алерт БГ и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика в платформата Алерт БГ.

(3) Доставчикът на платформата Алерт БГ не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът в платформата Алерт БГ не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата Алерт БГ.

Чл. 34. (1) Доставчикът на платформата Алерт БГ не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът на платформата Алерт БГ не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

Чл. 35. Доставчикът на платформата Алерт БГ не носи отговорност в за неизпълнение на поръчка, в случай че Ползвателят е посочил неверни, непълни или неточни данни, включително непълен или неточен адрес или телефон.

 

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 36. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата Алерт БГ се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът в платформата Алерт БГ се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 37. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата Алерт БГ и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 38. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 39. (1) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(2) Ползвателят има право да отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Чл. 40. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на https://www.alert.bg/ от 2017 г.


 

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

 

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на https://www.alert.bg/ и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Допълнителна потребителска информация вижте на https://www.alert.bg/